Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor
TRANSPARENTNÍ ÚČET

222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

Informace předsedy Josefa Zicklera
10. 1. 2017

CO SE ZMĚNILO: Název hnutí byl změněn na "Řád národa - Vlastenecká unie", v souvislosti s tím bylo upraveno logo hnutí.

NEZMĚNILY se stanovy, programové prohlášeni, rétorika hnutí - stávající hnutí se tímto krokem ani neslučuje s žádným jiným subjektem.

CO SE ZMĚNILO: Náš přistup vůči subjektům, které mají blízko k základům konzervativního nacionalismu, tedy k pojmům vlast, národ, rodina a práce, a zároveň se jednoznačně a striktně distancují od xenofobních, rasistických či jiným způsobem nesnášenlivých projevů.

Změna tedy primárně spočívá v nastolení společné cesty vedoucí ke společným cílům. Přistupujícím subjektům umožňujeme těžit z našich lidských, informačních, ekonomických i materiálních zdrojů tak, aby mohlo dojít k transformaci zkušeností, sil a lidského potenciálu v jednotný výstup.

DŮVODY: Uvědomujeme si, že je pro úspěch vlastenecké části politického spektra nutné sjednocení jejích aktérů a tomuto procesu chceme být nápomocni. Základním předpokladem pro takový krok jsou pak jasná pravidla vztahující se na nás i naše partnery. Přistoupení jsme umožnili i regionálním politickým subjektům, které se místo módních tendenčních projevů na sociálních sítích věnují reálné politice, tedy práci pro lidi.

Druhým důvodem je snaha jednou pro vždy dokázat, že se pojmy konzervativního nacionalismu a vlastenectví nekryjí s xenofobií, rasismem, šovinismem. Za výsadu střežit svá práva, rodiny, svou suverenitu a právo na sebeurčení, historické odkazy, tradice a rovnost před zákonem je třeba tvrdě a bez výčitek bojovat proti všem nepřátelům, aniž bychom je kategorizovali podle jejich rasy, etnika, náboženské příslušnosti.

Třetím důvodem je současný stav politické scény předznamenávající vznik dalších politických subjektů vykazujících znaky inklinace ke konzervativnímu nacionalismu, kdy takové tříštění sil hrozí výrazným omezením až zmařením možnosti realizovat vlastní programová prohlášení.

ZVEŘEJNĚNÍ: Veškeré podrobnosti, tj. zejména text Memoranda a představení na něm zúčastněných subjektů, budou formou tiskové konference zveřejněny 7. března 2017, v den výročí narozeni prezidenta T.G.Masaryka.

Josef Zickler
Předseda politického hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

Zpravodaj