Úvodní slovo
Politika je služba lidí, o lidech a pro lidi

"Láska ke své rodině, blížním svým a svému národu je hlavní zásadou mravnosti. Je tedy oprávněné prosazovat respektování práva na život. Kdo je nucen bránit svůj život, život své rodiny i bytí svého národa, není vinen zabitím. Oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za životy druhých."

Josef Zickler
předseda hnutí

Náš názor

Tak nám začala naše dlouho očekávaná medialní kampaň. 
Jsme rádi, že jsme "získali los" negativní kampaně, která nám v dnešním pohledu na svět, zajistí daleko větší sledovanost a zájem možných voličů.

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem sponzorům, aktivistům a novinářům za jejich negativní pohled na nás a především moji maličkost. 
Přátelé buďme k uváděným nepřesnostem, lžím a smyšlenkám shovívaví, neboť tato negativní reklama, navíc za cizí peníz, je pro nás spíše vyznamenáním.

Josef Zickler
předseda hnutí

Programové prohlášení

HODNOTY

NÁROD: Sebevědomý stát tvoří sebevědomí občané

Většina stávajících parlamentních a politických stran vnímá svého občana pouze jako prostředek pro získání politické moci, které posléze využívá výhradně ke svým politickým hrátkám.

PROTO se přestaňme konečně bát a klanět druhým. Pouze občané sebevědomého státu mají naději na zlepšení svého života a na život v míru. Vymaňme se z ideové a hospodářské závislosti na ostatních a začněme hájit zájmy své vlasti! Funkční státní správa musí pracovat pro občany a hájit především národní zájmy.

RODINA: Dobrá a funkční rodina musí být opět symbolem společenského úspěchu

Konzumní způsob života propagovaný současnou politickou garniturou významně ovlivňuje hodnotový žebříček. Manželství už není pevnou institucí. Vytrácí se tradiční role muže a ženy v rodině. Na významu ztratily rovněž pojmy jako výchova potomků či mezigenerační solidarita.

PROTO se navraťme ke klasickým rodinným hodnotám - k mezigenerační soudržnosti, klasickému rozdělení rolí muže a ženy, výchově potomků, zajišťování citového zázemí všem členům rodiny, hmotnému zajištění i vzájemné solidaritě všech členů širší rodiny. Základní hodnotou každého člověka by měla být zodpovědnost vůči své rodině.  Dobrá a funkční rodina se musí stát symbolem společenského úspěchu.

PROTO všemi prostředky podporujme skutečně funkční rodiny a nedovolme další zneužívání pojmu rodina. Chraňme naše rodiny před škodlivými vlivy praktik konzumní společnosti, která svou ideologií zisku a laciných požitků devastuje její základní hodnoty. Stát musí vytvářet podmínky a motivaci pro rodinný život, péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání.

PRÁCE: Poctivá práce jako jediný dlouhodobě akceptovatelný způsob obživy

Přístup současného systému k práci a odměňování za ni představuje pro část občanů možnost, jak pohodlně zahálet a být dotován z peněz poctivě pracujících. Umožňuje tak části občanů parazitovat na sociálním systému a práci druhých.

PROTO nastavme takový systém přístupu k práci, aby byl skutečně motivační pro všechny sociální skupiny. Vytvořme koncepci vzdělávání, která bude odpovídat potřebám trhu práce, aby měla mladá generace větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Při poskytování podpory v nezaměstnanosti jednoznačně zvýhodňujme ty, kteří již pracovali a pracovat chtějí, před těmi, kteří systém jen zneužívají. Podporujme úspěšné podnikatele, kteří vytvářejí pracovní příležitosti bez využívání sociálních pobídek.

ZÁKLADNÍ VIZE

1. POLITIKA

V současné době dělají politici politiku výhradně pro sebe a své politické strany. Neberou ohled na skutečné potřeby občanů, i proto občané ztrácejí důvěru ve své politiky, v politiku samotnou, dokonce i ve svůj vlastní stát.

NÁŠ CÍL

Základním principem politiky je nutnost umožnit občanům uplatnění svých sebeurčujících práv, a to formou referenda ve stanovených rozhodnutích, jehož výsledek musí být závazný pro vládu i obě komory parlamentu.

Pro zkvalitnění práce ministrů, ministerstev i obou komor parlamentu navrhujeme vyloučit souběh funkce ministra a funkce poslance nebo senátora.

Základem vymahatelnosti konkrétní odpovědnosti politiků je možnost jejich kontroly samotnými občany, a to už na komunální úrovni. Takovým nástrojem kontroly je primárně zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů - tito garanti vůle voličů musí být vybaveni dalšími pravomocemi vyplývajícími z jejich přímé volby.

2. STÁTNÍ SPRÁVA A VEŘEJNÁ SPRÁVA

V současné době umožňuje absence osobní zodpovědnosti zneužívání zastávané funkce a moci jí svěřené nejen řídícím funkcionářům na komunální i celostátní úrovni, ale i řadovým úředníkům.

NÁŠ CÍL

Nelze v žádném případě dále tolerovat, aby státní a veřejná správa byla pouhým vykonavatelem cílů politických garnitur, které jsou v daném místě a čase u moci. Ovlivnitelnost této sféry je nutné omezit především zvýšením osobní zodpovědnosti u konkrétních osob, jejich veřejnou kontrolou a možností jejich odvolatelnosti za předem přesně stanovených podmínek.

V oblasti osobní odpovědnosti je nutné, aby každý, kdo při výkonu své funkce, postavení nebo zaměstnání schválí chybný právní úkon ve formě rozhodnutí a tímto způsobí druhému subjektu jak ve formě právnické, tak fyzické osoby byť jen z nedbalosti škodu či jinou újmu, musí být za své rozhodnutí plně právně i ekonomicky odpovědný. Budeme prosazovat uzákonění osobní, hmotné i trestní odpovědnosti těchto osob.

3. SOCIÁLNÍ OBLAST

Stávající sociální systém umožňuje parazitování některých občanů na práci druhých. Tím vznikají neproduktivní výdaje státního rozpočtu. Následně se nedostává finančních prostředků na tak důležité výdaje, jakými jsou starobní či invalidní důchody, zdravotnictví, školství, obrana nebo další oblasti života našich občanů.

NÁŠ CÍL

Základním principem se musí stát princip zásluhovosti. Kdo společnosti dával, snažil se dávat nebo mu v jeho snaze dávat zabránila vyšší moc formou zdravotního postižení, je oprávněným příjemcem sociálních výhod.

Rovnoprávný stav v sociální oblasti nastane okamžitým zastavením integračních programů pro začlenění menšin do společnosti, přičemž je nutné vycházet ze skutečnosti, že v naší společnosti jsme si všichni rovni, a proto všichni mají stejná práva, stejné povinnosti i stejné možnosti.

Je nutné znovuzavedení veřejné služby u občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi, aby nevznikl klamný, společnosti škodlivý dojem, že nemusí společnosti dávat, společnost jim však ano. Institut veřejné služby musí mít tyto základní cíle - dát uvedeným občanům možnost získávat, případně si udržet základní pracovní návyky; poskytnout jim pocit rovnoprávnosti s ostatními občany, a tím předcházet nežádoucím sociálním, etnickým, případně rasovým projevům ve společnosti.

Je nutné zavést celoplošnou důslednou jak administrativní, tak terénní kontrolní činnost zaměřenou na oprávněnost čerpání veškerý sociálních podpor a výhod, a to i v období jejich čerpání tak, aby nedocházelo ke zneužívání formou uvádění nepravdivých údajů či zatajením pominutí důvodu nároku.

4. ŠKOLSTVÍ

Naše školství dlouhodobě prochází obdobím různých experimentů, které se negativně promítají do školství základního, středního i vysokoškolského. Zvlášť negativně se do školství promítá mnohdy ideologický přístup zejména k výuce našich dějin. Pedagogický sbor postrádá váženosti ve společnosti a v mnoha případech potřebné autority u žáků a studentů.

NÁŠ CÍL

Stabilizovat školství a navrátit ho směrem k dřívější vysoké úrovni znalostí studentů bez experimentů, jakým je např. inkluze ve školství. Posílit zodpovědnost zřizovatelů škol za personální práci ve školství a za témata a obory výuky. Státem musí být zvýhodňována část školství naplňující požadavky hospodářství a ekonomiky země, v porovnání s tou částí školství, která produkuje vzdělání pouze z pohledu tendenčního a módního zájmu uchazečů o něj.

Je třeba v maximální míře podpořit odborné školství jako celek. Zvláštní podporu je nutné věnovat té oblasti odborného školství, která je organizována subjekty, připravujícími absolventy do pozic vlastních odborných pracovníků.

V oblasti vysokoškolského vzdělávání je nutné vytvořit takové podmínky a pravidla, aby naše státem plně financované vysoké školství nevychovávalo odborníky pro ekonomiky jiných zemí. Je nutné absolventy státních a veřejných vysokých škol se školným plně hrazeným státem zákonem zavázat ke službě na dobu určitou v místě, kde to stát potřebuje, aby se státní prostředky vložené do vzdělání jedince vrátily ve formě odborné služby naší společnosti.

5. TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Pořádání a financování monstrózních sportovních akcí a projektů spojených s vrcholovým a profesionálním sportem je pro nás dále nepřijatelné. Nespočet manažerů a obchodníků denně z tohoto byznysu profituje, zatímco rodiče a místní sponzoři na hranici svých možností financují mládežnický a výkonnostní sport v regionech. Sportovním celebritám je přístupem společnosti umožňován styl života, který je mnohdy v rozporu se samotnými pravidly naší společnosti.

NÁŠ CÍL

Zásadním je upřednostňovat druhy tělovýchovy, výkonnostního a rekreačního sportu, v nichž se upevňují morální a rodinné hodnoty, a také se buduje sounáležitost k danému územnímu celku. Vraťme se k tradicím a myšlenkám Sokola. Investujme do této oblasti více svého zájmu i prostředků.

Buďme přísnými arbitry veřejného chování a vystupování sportovních celebrit, které jsou nejen sportovním, ale i morálním vzorem naší mládeže, a proto od nich vyžadujme vysoké morálněvolní vlastnosti a příkladné dodržování zákonných i společenských norem.

Je nutné finančními prostředky a rozvojem kvalitní instruktorské a lektorské základny podporovat branné sportovní disciplíny, které v rámci sportovně-zájmové činnosti upevňují vlastenecké cítění a bezpečnostní připravenost obyvatel. Ke klasickým disciplínám je nutné přiřadit nově vzniklé disciplíny, které vznikly a rozvinuly se v nedávné době, tedy v době, kdy stát svými prostředky podporoval především komerčně výhodnou oblast sportu a tuto oblast ignoroval.

6. VĚZEŇSTVÍ

Vězeňství dlouhodobě prochází obdobím podfinancování a i sama Vězeňská služba má rezervy v nakládání s přidělenými prostředky. Důsledkem tohoto stavu je zastarávající a nevyhovující technické zázemí a kritická situace v oblasti odborných zaměstnanců. Kontrolní mechanismy selhávají a Vězeňská služba se za tichého souhlasu státní moci pohybuje na hraně zákonů České republiky. Jednoznačnou příčinou této situace je nezájem odpovědných představitelů státu o její nápravu.

NÁŠ CÍL

V rámci výkonu trestu musí mít odsouzení povinnost pracovat. Stát v rámci svých manažerských činností musí být schopen zabezpečit odsouzeným práci a to tak, aby svou prací pokryli náklady na svůj výkon trestu. Odsouzení si musí povinně hradit veškerý nadstandard (televize, rádio, vzdělání, samostatné ubytování…) a všechny právní úkony spojené s výkonem svého trestu (žádosti o přemístění, přeřazení do věznice mírnějšího typu, podmíněné propuštění…).

V co nejkratší době musí dojít k decentralizaci vězeňství tak, aby každý územní celek tedy Čechy, Moravu a Slezsko řídil jeden náměstek. Každá věznice musí být samostatným hospodářským celkem, který si je schopen zajistit hospodářskou soběstačnost (např. službami pro veřejný sektor, vlastní produkcí potravin apod.) Ušetřené prostředky musí být investovány do mezd odborných zaměstnanců, jejichž počet se drasticky snižuje, díky čemuž klesá úroveň zacházení s vězněnými osobami. Ušetřené prostředky je dále třeba investovat do rozvoje postpenitenciární péče, což bude mít v důsledku přímý vliv na snížení recidivy.

Celá představa vězeňství ve formě změny vnitřní legislativy v oblasti výkonu vazby a trestu musí být koncipována tak, aby se reálně zvýšila přímá práce s obviněnými a odsouzenými osobami, a to zejména na úkor přebujelé byrokracie, převedly se konkrétní kompetence k zacházení s těmito osobami na věznice (např. přeřazení do jiného typu, podmíněné propuštění apod.) a tím došlo ke zpružnění a zefektivnění výkonu vězeňství v naší zemi.

7. ARMÁDA

Z dlouhodobého hlediska stojí problematika zabezpečení obrany ČR na samém okraji zájmu všech politických koalic. Reorganizační změny ozbrojených sil v posledních letech byly a jsou ve skutečnosti pouhými pokusy nalézt dočasná východiska z nouzových stavů a minimalizovat škody, které přinesla některá politická rozhodnutí. Některé útvary jsou naplněny jen z hrozivých 60 %. Divizní úkolové uskupení jsme v tichosti opustili. Nedaří se zastavit proces vylidňování u Armády České republiky. Odchodovost každoročně převyšuje dosažený nábor, atraktivita vojenského povolání je nízká, reálné platy profesionálních vojáků jsou nedostatečné. Není dodržen základní princip zdravého vojenství, jelikož politik stanoví pouze nepřítele a vše ostatní řídí generální štáb.

NÁŠ CÍL

Vzhledem k současné bezpečnostní situaci je nutné okamžitě přistoupit - a to,i za cenu překročení schodku státního rozpočtu - k restrukturalizaci armády po stránce technické i lidských zdrojů.

Důležité je především obnovení politické podpory armády, musí být umožněno odborné a profesionální velení armády pro stanovení jasné koncepce a cíle, jichž má být naše armáda schopna.

Je nutné opustit koncepci úzce specializované armády směřované pouze na některé oblasti. Naší cestou musí být návrat k vytvoření vševojskového tělesa na vysoké technické a odborné úrovni, jehož masivnost musí odpovídat skutečným potřebám naší vlasti.

Tomuto stavu musí odpovídat rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, odborného školství i další infrastruktury plnící dodavatelský a týlový sektor. Vše výše uvedené je nutné podpořit jednoznačným politickým postojem tak, aby celý koncept budování byl realizován s minimálním ohledem na různé úsporné programy. Zcela souhlasíme se snižováním schodku státního rozpočtu, za prioritu však považujeme pocit bezpečí a existenci funkční armády.

Musí být obnoven alespoň šestiměsíční povinný branný výcvik občanů. Je nutné vychovat zejména mladou generaci k tomu, aby opět pochopila, že obrana svých blízkých, rodiny a své vlasti je její nejčestnější povinností.

8. KONTROLNÍ ČINNOST

Současná politická vůle umožňuje tendenční zneužívání kontrolního systému, které není postaveno na zásadě: “PADNI KOMU PADNI “, ale je pokřiveno do podoby „on nebo oni jsou jiní“, zde je to v pořádku. Spojení kontrolního systému se státní mocí a politickou vůlí z něj dělá neúčinný prostředek, který buď působí pouze formálně, nebo je nesmyslně nasměrován proti těm, kdo přinášejí hodnoty s cílem z nich získat ještě o něco více.

NÁŠ CÍL

Základním pilířem kontrolní činnosti se musí stát především politická vůle k fungování této oblasti bez ovlivňujících zájmů politických subjektů. Dále musí být politická vůle k principu dodržování zákonných norem a nařízení všemi bez rozdílu, přičemž základním předpokladem je zrušení nesmyslného množství výjimek z těchto zákonných norem a nařízení vznikajících především na základě politických zájmů.

Veškeré centrální i resortní kontrolní mechanismy musí být vyčleněny mimo dosah jednotlivých centrálních úřadů i resortů tak, aby byla zachována jejich objektivita, která bude dále zaručena konkrétní osobou volenou přímou volbou občanů (například starosty, primátory či prezidentem republiky).

Je nutné nekompromisně přistoupit k osobám vykonávajícím první stupeň kontrolní činnosti formou své účasti v kontrolních či revizních komisích v organizacích, v nichž zákon působení těchto komisí vyžaduje. U těchto subjektů je třeba odstranit pouhou formálnost působení nebo tendenční ovlivnitelnost z vnitřku organizace, kde mají kontrolní a revizní činnost vykonávat.

Je nutné jednoznačně stanovit, že samotná dlouhodobá pasivita člena revizních a kontrolních komisí muže být považována za pochybení z nedbalosti a vzniká zde možnost trestně právního a ekonomického postihu zodpovědné osoby, a to především v situacích, kdy tato nedbalost mohla mít za následek posléze zjištěné porušení zákonných norem či nařízení.

Prioritou v kontrolní činnosti je aktuálně okamžité přistoupení k razantnímu zvýšení kontrol oprávněnosti čerpání sociálních dávek, příspěvků a dalších sociálních výhod. Již v případě uvedení nepravdivých údajů, musí jít bez ohledu na skutečně vzniklou škodu o dokonaný trestný čin. Jednoznačně musí být vyřčena politická vůle, že již dost bylo zběsilých kontrol pracujících a občanů přinášejících státu prosperitu v podobě svých daní. Naopak je nutné razantně nastavit kontrolní činnost u těch, kteří různými formami pouze zneužívají sociální systém za cenu neúměrně stoupajících mandatorních výdajů.

9. BEZPEČNOST

Dnešní obavy občanů pramení především z nezajištěné státní hranice, tedy absence služby pohraniční policie, která vzhledem ke specifickému výkonu služby nemůže být nahrazena jinou složkou. Cizinecká policie nemůže při současných stavech garantovat zvládnutí migračních vln. Není dostatek sil pro zajištění standardního fungování obvodních oddělení. Police není schopna zajistit nepřetržitou dostupnost zásahových jednotek na území ČR v dojezdových časech do dvou hodin, dochází k minimalizování schopnosti „vyhledávání“ trestné činnosti a jejího prověřování ze všech aspektů. Současný stav je možno pojmout jako stav zpracování nápadu trestné činnosti, tedy přijetí podání od občanů a organizací. Nedostatek financí, kvalitních lidských zdrojů, minimální společenské ocenění, nedostatečná ochrana resortních pracovníků stojí v popředí před negativním vlivem politických hrátek, zájmů vlivných skupin, rasového a etnického populismu či zájmových VIP osob.

NÁŠ CÍL

Základním principem zlepšení současné situace by se měla stát stabilizace personální politiky Ministerstva vnitra ČR a absolutní odpolitizování jeho řídícího sektoru, včetně postu ministra.

S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci uvnitř státu, způsobenou nežádoucím a za současného stavu nekontrolovatelným pohybem migrantů po schengenském prostoru, nebo možnými nájezdy kriminálních živlů z řad imigrantů do příhraničních oblastí státu, je třeba vybudovat i za cenu dočasného navýšení schodku státního rozpočtu pohraniční policii a obnovit střežení státní hranice. Kromě využití lidských a technických prostředků je nutné přistoupit k budování mechanických zábran.

Není nutné opakovaně přetvářet legislativu, postačí tu stávající využívat bez rozdílu na společenském, politickém, sociálním nebo etnickém začlenění přestupce. Přestaňme přestupcům domlouvat či je převychovávat, využijme plně zákonem povolené postupy k jejich nápravě. Obavu z trestu musí mít každý, kdo poruší zákon.

Vytvořme takové ekonomické podmínky pro osoby zajišťující bezpečnost, aby zde našli uplatnění ti nejkvalitnější jedinci, pro něž je tato služba především posláním. Je nutné posílit společenskou autoritu policistů, záchranářů i hasičů.

10. PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

V posledních letech jsme byli postaveni do pozice země, která má narušenou a poměrně jednostrannou strukturu průmyslu a která je pod nezdravým vlivem zahraničních korporací, což se přímo projevuje na odlivech zisků i úrovních mezd. Provedená transformace přinesla ztrátu významných podniků, ale především ztrátu možnosti udržení hospodářských celků. Jinými slovy privatizace přetrhala sítě mezi českými podniky, ty následně neustály tlak nadnárodních korporací, které tuto infrastrukturu k dispozici měly. Náš průmysl je až nezdravě svázán výhradně s EU a příliš závislý na politických náladách politiků. Mezi negativa patří rovněž jednostranné zaměření české hospodářské politiky výhradně na velké investice. Tedy velké továrny, které sice zaměstnají tisíce lidí, ale až na výjimky jsou v rukou zahraničních majitelů. Díky tomuto došlo v oblasti průmyslu k likvidaci domácího podnikatelského prostředí.

NÁŠ CÍL

Tyto segmenty musí být oproštěny od veškerých politických hrátek a tendenčních póz. Musí být řízeny a směřovány jedině k prosperitě země a zaměstnanosti občanů, bez ohledu na změny nálad politické garnitury. Stát musí aktivně hájit ekonomické zájmy svého hospodářství v mezinárodní konkurenci.

Ze strategického pohledu musí být brán zřetel na to, že nelze zavést klíčové hospodářství do slepé uličky závislostí na jednom subjektu (tedy EU), a to ani v oblasti obchodně dodavatelských vztahů a surovin, ba ani v sektoru technického rozvoje. Je nutné postupovat strategicky tak, aby byla umožněna volba druhé cesty. Tímto přístupem bude zabráněno možnému efektu vydíratelnosti a z toho plynoucího stavu nedobrovolného řízení druhým subjektem pro závislost.

Je nutné obnovit zákonnou povinnost platby DPH výhradně ze skutečně zaplacených faktur a odstranit povinnost ručení za platbu DPH u obchodního partnera, jelikož současný stav ukazuje, že dochází především k poškozování poctivých podnikatelských subjektů. Takto vzniklý prostor pro nezákonné machinace s DPH je nutné pokrýt kvalitnější a důslednější činností správců daní. Nelze přenášet neschopnost státu při kontrolní činnosti na bedra soukromých subjektů.

11. ZEMĚDĚLSTVÍ

Státní sektor musí v rámci podpory své potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti obyvatelstva vytvořit takové ekonomické podmínky pro prvovýrobu a taková účinná restriktivní opatření vůči dovozu cizích a méně kvalitních potravin, aby byl domácí potravinový trh zásobován především z vlastních zdrojů.

Jednou z hlavních podmínek splnění tohoto cíle je nutná změna pravidel čerpání dotací. Současná pravidla neumožňují naprosté většině malých či středně malých farmářů a podnikatelů v zemědělství získat dotace, následkem čehož pro tyto subjekty vzniká patová situace. Jsou dlouhodobě v mínusu, pročež nemohou nakoupit stroje, což jim znemožňuje dosáhnout na dotace na půdu.

Další z hlavních podmínek ozdravění a zrovnoprávnění podmínek pro činnost malých a středně malých farmářů či podnikatelů v zemědělství je razantní omezení dovozu levnějších potravin ze zahraničí, kdy je dovoz dotován a domácí produkce ztrácí konkurenceschopnost.

Bez ohledu na jakési kvóty a zákazy EU je nutné obnovit stavy chovů živočišného odvětví tak, aby odpovídaly potravinové soběstačnosti. Je nutné podporovat rozvoj potravinové prvovýroby, jakou je například návrat k modernímu cukrovarnictví. Pouze rozvoj a podpora malého, středního farmářského hospodaření a podnikání v zemědělství je cestou k potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti v této oblasti.

NÁŠ CÍL

Návrat k maximální možné soběstačnosti v produkci potravin. Znovuobnovení a zvýšení objemu zemědělské výroby. Navázáním zpracovatelského průmyslu zvýšit objem HDP a dále snížit nezaměstnanost. Zemědělská půda má sloužit tradičnímu zemědělství, nikoliv pochybným ekologickým experimentům.

12. ZDRAVOTNICTVÍ

Systém mnoha pojišťoven (přerozdělování peněz) je absolutně nesmyslný, jedná se o zbytečně neúčelné plýtvání finančními prostředky, jež byly primárně určeny na zdravotní péči. Je ovšem třeba konstatovat, že úroveň všeobecné zdravotní péče odpovídá vysokému evropskému standardu. Negativem oblasti zdravotnictví je více než u jiných resortů snaha některých skupin dodavatelů služeb a technologií po maximálním až nemorálním zisku. Společensky i fakticky neúnosné je dlouhodobé handrkování na téma ekonomického a společenského uznání jak středně zdravotnického a lékařského personálu, tak i dalšího odborného personálu.

NÁŠ CÍL

Prosazujeme zdravotnictví postavené na principu jedné státní veřejnoprávní pojišťovny s přesně stanovenou specifikací úhrad výkonů a doprovodných služeb a to tak, aby byla zachována, popřípadě dobudována, komplexní kvalitní zdravotní péče plošně pro všechny občany. Musí být zaveden vysoký stupeň solidarity pro výjimečné choroby především u pediatrických pacientů bez potřeby sběru plastových víček rodiči či veřejností na financování mimořádných zákroků a léčby. Dále musí být umožněna činnost komerčních pojišťoven pro možnost připojištění občanů pro výkon nadstandardní péče jak v oblasti samotných služeb, tak nestandardních zákroků.

V celém systému zdravotnictví je nutné zlepšit samotnou pozici pacienta, a to především v oblasti informovanosti a rozhodovací samostatnosti. Jde především o větší zainteresovanost pacienta v rozhodovací sféře ve vztahu ke svému zdravotnímu stavu. Absolutním základem dostatečnosti finančních prostředků do zdravotnictví v zásadě není neustálé navyšování vložených prostředků, ale zamezení stavu, kdy je zisk dodavatelů technologií a služeb nadřazen samotnému skutečnému úkolu resortu zdravotnictví - tedy zdraví občana. Je nutné zamezit cizopasení všech aktivit, které ke zdravotnictví přistupují jako pouhému zdroji zisku bez ohledu na pacienta. S ohledem na fakt, že naším nejcennějším majetkem je naše zdraví a život, je nutné s okamžitou platností zajistit společenské postavení a finanční odměňováni ve zdravotnictví na úroveň vysokého evropského standardu. Chceme-li to nejlepší pro sebe i své blízké, je nutné přestat na nositelích zdraví šetřit.

13. OCHRANA OBČANSKÝCH PRÁV

Většina nálad a postojů spojovaných s porušováním občanských práv některých menšin, etnik nebo skupin obyvatelstva naší společnosti u běžného občana aktuálně evokuje nepochopitelný postoj státní moci, která pod pláštíkem různých integračních, vzdělávacích a sociálních programů zcela zjevně a neoprávněně zvýhodňuje určitou skupinu občanů. Jedním z důvodů tohoto přístupu je odsouvání faktického řešení samotné podstaty problému, který nastane v okamžiku opravdové rovnosti práv a povinností veškerých občanských struktur naší země.

Druhou sférou, která je zdrojem společenského dojmu porušování občanských práv, je oblast uplatňování zákona. Prokazatelně existují rozdíly ve vymáhání dodržování zákonů mezi jednotlivými skupinami obyvatel v závislosti na společenském a ekonomickém postavení. Tyto rozdíly vedou ke ztrátě vůle občanů dodržovat zákonem stanovené normy, které jsou skryty pod rouškou porušování nebo omezování jeho občanských práv.

NÁŠ CÍL

Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Přesto však zásadně trváme na tom, že kdo chce žít, pracovat a jíst v naší zemi, musí ctít veškeré naše zákony, zvyky a kulturu. Toto je platné jednak pro jednotlivce, ale i pro všechny národní, etnické a náboženské menšiny žijící v naší zemi. Nebudeme menšinám poskytovat zvláštní výsady nebo se snažit měnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám bez ohledu na to, jak hlasitě křičí „DISKRIMINACE“.

Musíme vyžadovat striktní dodržování zákonů bez ohledu na to, zda jde o běžného občana, umělce či vrcholového sportovce, politika, majetného občana, příslušníka etnika nebo menšiny, popřípadě jinak odlišné skupiny obyvatel, ať sebevíce namítá, že vymáháním zákona je diskriminován nebo krácen o svůj nárok na demokracii. Nelze zaměňovat protizákonné jednání s něčím právem na něco, co je zcela v rozporu se zákonem.

14. DANĚ

Trváme na rovnocenných daňových povinnostech pro všechny. Daňová politika státu nesmí být trestem pro úspěšné a poctivě pracující občany. Je nutné vybudovat takový systém kontrolní činnosti správce daně, aby dopad daňových povinností byl pro všechny stejný bez rozdílu, a to bez ohledu na společenské nálady, které tato situace přinese. Daně se nesmí pro občany stát trestem způsobeným špatným hospodařením politické garnitury.

S rostoucí pravomocí výkonných složek správců daní, je nutné přistoupit ke zvýšení jejich trestně-právní i ekonomické odpovědnosti za chybná rozhodnutí, a to v oblasti rozhodovací, vymáhací i sankční. Nejen stát, ale i konkrétní vykonavatel jeho moci musí být odpovědný za svá chybná rozhodnutí, která jsou posléze zrušena pravomocným rozhodnutím soudu, ale pro časovou prodlevu nesou pro poplatníka negativní dopad jak v oblasti ekonomické a podnikatelské, tak i společenské.

Od základu je nutné změnit systém prokazování v rámci činnosti správců daní, jelikož v současné době je veškeré břemeno prokazování na daňovém poplatníkovi a posouzení dostatečnosti prokázání výhradně na zástupci správce daní. Tato situace jej tak staví do pozice osoby oprávněného a volného hodnocení důkazní dostatečnosti, což je v podstatě v rozporu s faktickou skutečností. Pro konečné rozhodnutí tak musí být stanoven opravdu nezávislý institut, který předchází rozhodnutí soudu v případě podání žaloby.

Je nutné změnit časové hledisko výpočtu stanovení výše zálohových plateb na daň z příjmu tak, aby subjekt poplatníka nebyl znevýhodňován odčerpáváním záloh z předešlého finančního roku, pakliže skutečný stav hrubě neodpovídá momentálnímu stavu. Úlevu nelze ponechávat na místně příslušném správci daně, je nutné striktně stanovit podmínky řešící tuto situaci.

15. NÁBOŽENSTVÍ

Současná doba nám jednoznačně prokazuje, že je odsouvání náboženství do pozadí společenského i politického zájmu chybným postojem. Náboženství nebo víra v transcendentní osobnost je v každé formě zneužitelná pro rozpoutání násilí, bezpráví a především k manipulaci jak s jedinci, tak skupinami osob. V každé společnosti a na jakémkoli stupni jejího společenského vývoje vznikají potřeby duchovního prožitku jak u jednotlivců, tak u celých skupin.

NÁŠ CÍL

Je bezpodmínečně nutné navýšit kontrolní činnost nad praktikováním náboženství, především s ohledem na šíření nenávisti, násilí či lidské nerovnoprávnosti v souladu se stávající legislativou, která je pro tuto činnost naprosto dostačující. Základním předpokladem kontroly a prevence je odebrání povolovací a kontrolní činnosti z jurisdikce Ministerstva kultury ČR a její přesunutí do správy Ministerstva vnitra ČR, které je k této činnosti svými službami jednoznačně více erudované. S okamžitou platností musí být přistoupeno k revizím právních dohod, jimiž došlo k bezúplatnému převodu církevního majetku do rukou obcí, kdy smlouvy jednostranně zvýhodňují převodce nad novým nabyvatelem. Převodci zůstala veškerá práva vlastníka a náklady na údržbu a opravy převzal nabyvatel.

16. KULTURA

V současné době zastává oblast kultury v převážné míře postoj šiřitele zájmových ideologií, vytváří pseudohodnoty v oblasti morální, společenské a konec konců i v oblasti samotných historických odkazů.

NÁŠ CÍL

Prosazujeme navýšení vlastní národní tvorby v televizních i rozhlasových vysíláních tak, aby byla zachovávána národní identita a současně navýšen finanční zdroj příjmů pro naše umělce a tvůrce, což samo o sobě zajistí další kvalitnější národní tvorbu.

Hlavním úkolem kultury jako takové je vytvářet činnost směřující k zachování národní identity a tradic. Je nutné deklarovat skutečnost, že naše vlast je tvořena Čechy, Moravany a Slezany. Naší povinností je v co největší míře podporovat uvědomění si jedinečnosti každého z těchto našich tradičních národů, a to především formou tradicionalizmu. Každý má nárok na své tradice, zvyky a historické odkazy.

Rezidenční kanceláře

Rezidenční kancelář hnutí 

Na Zátorce 43/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Rezidenční kancelář hnutí pro Moravu

Jana Antonína Bati 5648, 760 01 Zlín
(areál Svitu budova 32/8.patro)
Účty hnutí

TRANSPARENTNÍ PŘÍJMOVÝ ÚČET HNUTÍ

pro příjem darů - 222065117/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET HNUTÍ - SENÁTNÍ VOLBY 2018

226185052/0600

MONETA Money Bank a.s.

 

TRANSPARENTNÍ VOLEBNÍ ÚČET OSOBNÍ - JOSEF ZICKLER - SENÁTNÍ VOLBY 2018

vklady - složka uzavřena 20.6.2018

224802678/0600

MONETA Money Bank a.s.